Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
(1) สร้างและรักษาผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้า
(2) อำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
(3) เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


เป้าประสงค์หลัก
เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน เรียกว่า 3 - Excellence ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารการค้าเชิงรุก
เป้าประสงค์
ปัญหาและผลประโยชน์ทางการค้าได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริการให้มีความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบสารสนเทศในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรของกรมมีสมรรถนะ และความสามารถที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้า
ระหว่างประเทศ
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม SMART DFT : - S-Success M-Modern A-Accountability R-Reliability
T-Transparency เป็นองค์การที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความเป็นธรรม ขยัน โปร่งใส มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 
วัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นหลักการและความถูกต้องทำงานเป็นทีม

 


สถานที่ติดต่อ
44/100 ถนนนนทบุรี 1 เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-547-4771-86   โทรสาร 02-547-4791-2
http://www.dft.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า กฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขาออก กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าขาออก กฎหมายมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดระเบียบและบริหารการนำเข้าและส่งออกสินค้า
3. ดำเนินมาตรการป้องกันและตอบโต้ทางการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้า
4. เสนอแนะและดำเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อกีดกันที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออก
5. ดำเนินการส่งเสริมและกำกับดูแลด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้านำเข้าและส่งออกเพื่อประโยชน์ทางการค้า
6. ดำเนินการพัฒนาการค้ารูปแบบใหม่ๆ เสริมการค้าปกติและทำการค้าตามนโยบายรัฐบาลและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
7. ดำเนินการให้ได้มาและรักษาซึ่งสิทธิประโยชน์ทางการค้ารวมทั้งให้ภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าและดำเนินการให้ได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าแก่ประเทศอื่น
8. ปฎิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/L59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th