Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
สนพ. เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพัฒนาพลังงานของประเทศ
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. กำกับติดตามและประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ


เป้าประสงค์หลัก
นโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและ ยั่งยืน


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่องการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั่วทั้งองค์กรพึงยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หวังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีสะท้อนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ สนพ. ดังนี้
ค่านิยมหลัก มุ่งความเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่าย เป้าหมายส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว
คำย่อองค์กร Energy Policy and Planning Office = EPPO


สถานที่ติดต่อ
121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-612-1555   โทรสาร 0-2612-1352
http://gphone.prd.go.th


อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ
2. กำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
3. กำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน
5. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/K59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th