Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ หากส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธิ์  ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น  โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยราชการเกิดผลสำเร็จ

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้บูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐ ให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน มุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่มีความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ  ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันนี้ 24 มกราคม 2554 และเมื่อดำเนินงานตามระบบการประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป

กระทรวง

โลโก้ สำนักนายกรัฐมนตรี
โลโก้ กระทรวงกลาโหม
โลโก้ กระทรวงการคลัง
โลโก้ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
โลโก้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โลโก้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โลโก้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โลโก้ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
Thailand Transport Portal
โลโก้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โลโก้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โลโก้ กระทรวงพลังงาน
โลโก้ กระทรวงพาณิชย์
โลโก้ กระทรวงมหาดไทย
โลโก้ กระทรวงยุติธรรม
โลโก้ กระทรวงแรงงาน
โลโก้ กระทรวงวัฒนธรรม
โลโก้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ
โลโก้ กระทรวงสาธารณสุข
โลโก้ กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดกระทรวง

โลโก้ สำนักราชเลขาธิการ

โลโก้ สำนักพระราชวัง

โลโก้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โลโก้ ราชบัณฑิตยสถาน

โลโก้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โลโก้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โลโก้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)

ค้นหายุทธศาสตร์เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th