Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำค้น

เมษายน 2554


5 เมษายน 2554 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงคู่มือการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วั......
5 เมษายน 2554 รายละเอียดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2549
5 เมษายน 2554 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549...
5 เมษายน 2554 รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรภาครัฐระดับจังหวัด...
5 เมษายน 2554 บริการสายด่วนตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA
5 เมษายน 2554 ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี...
5 เมษายน 2554 เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียน e-learning หลักสูตร mini MBA
5 เมษายน 2554 ก.พ.ร. เร่งรัดให้มีการจ่ายเงินรางวัล
5 เมษายน 2554 สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดคลินิก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่ราชการและจังหวัด เกี่ยวกับเรื่อง นโยบายการำกับดูแลองค์การที่ดี...
5 เมษายน 2554 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (6)
2560 (13)
2559 (10)
2558 (9)
2557 (8)
2556 (5)
2555 (1)
2554 (15)
2553 (1)
2552 (6)
2551 (5)
2550 (16)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th