Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ


ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง พบว่าปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จของส่วนราชการที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คือ ความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการ ที่ส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน จนทำให้ผลการดำเนินการขององค์การโดยรวมดีขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าบางส่วนราชการยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ในระดับเริ่มต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่วนราชการให้มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้พัฒนาเครื่องมือการสำรวจความผูกพันและดำเนินการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการ โดยจะได้นำผลจากการสำรวจไปใช้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการยกระดับความผูกพันของบุคลากร
รวมทั้ง นำไปสู่การวางระบบเพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรต่อระบบราชการในภาพรวมต่อไป

วัตถุประสงค์
           เพื่อสำรวจและค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการเพื่อนำไปสู่การวางแผนการยกระดับความผูกพันของบุคลากรและดำเนินการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันต่อส่วนราชการมากขึ้น
 • ช่วงที่ 1  การสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการระดับกรม โดยจะปิดระบบการสำรวจในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
 • ช่วงที่ 2 การสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการสำรวจข้าราชการที่ปฏิบัติในภูมิภาค ในมุมมองของความผูกพันต่อจังหวัดที่ปฏิบัติงาน มีผู้ว่าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
   ซึ่งดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2560

  • ลิงค์แบบสำรวจความผูกพันบุคลากรภาครัฐ
  • สแกน QR Code
       
  • Line ID: @ssl_line ( หน้า Home)

   ในการสำรวจกำหนดให้บุคลากรภาครัฐ 1 ท่าน ดำเนินการสำรวจ  1 ครั้ง  (กรณีที่สำรวจมากกว่า 1 ครั้ง จะใช้ข้อมูลการกรอกแบบสำรวจครั้งแรกเท่านั้น)  ยกเว้นข้าราชการส่วนภูมิภาค จะสามารถดำเนินการสำรวจได้ 2 ครั้ง คือ 1) สำรวจความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการระดับกรม และ 2) สำรวจความผูกพันที่มีต่อจังหวัด

FAQs
  1. การกำหนดสิทธิการเข้าทำแบบสำรวจตามเลข 13 หลัก
  • Q: ทำไมเลขเดิมถึงเข้าทำได้อีก และจะรู้ว่าทำทดสอบสำเร็จแล้วได้อย่างไร
  • A: เนื่องด้วยข้อจำกัดของแบบสำรวจ ทำให้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ไม่สามารถดำเนินการ Lock เลข 13 หลักได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ตอบแบบสอบถามทำการยืนยันหลังข้อคำถามที่ 36 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จะยึดตามข้อมูลคำตอบในแบบสำรวจแรกที่ผู้ตอบทำเสร็จสิ้น โดยสมบูรณ์
  • Q: กรอกเลข 13 หลักแล้ว ข้อมูลที่แสดงหน่วยงานที่สังกัดไม่ตรงกับที่ปัจจุบัน
  • A: เนื่องด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทำการเชื่องโยงข้อมูลส่วนราชการที่สังกัดของข้าราชการพลเรือนกับกรมบัญชีกลางไว้ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ทำแบบสำรวจสามารถดำเนินการต่อในขั้นต่อไป โดยจะมีข้อคำถาม “หน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน” ให้ท่านได้เลือกตอบอีกครั้ง

  2. เกิดเหตุ Error ระหว่างทำแบบสำรวจ แล้ววนกลับมาไปที่ข้อก่อนหน้า
  • Q: ทำไมระหว่างที่ทำการสำรวจ ขึ้น error และกลับมาคำถามก่อนหน้า
  • A: ด้วยระบบจะมีการติดตามคำตอบ หากผู้ตอบแบบสำรวจไม่ได้ตอบข้อคำถามใดและกดผ่านไปแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน error และกลับมาที่ข้อคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ ขอผู้ตอบแบบสำรวจดำเนินการสำรวจต่อจนจบสมบูรณ์

  3. การตอบแบบข้อคำถาม “ปะเภทกลุ่มอาชีพ”
  • Q: การจำแนกประเภทกลุ่มอาชีพ คืออย่างไร
  • A: การจำแนกกลุ่มอาชีพ ยึดหลักตามภาระหน้าที่ (Function) ของผู้ตอบแบบสำรวจ ยึดหลักตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.

   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/job/standard-position “ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) (22 เมษายน 2552)”

  4. สถิติการเข้าสำรวจแบบสอบถาม
  • Q: ทำไมทำแบบสำรวจเสร็จแล้ว สถิติถึงไม่เปลี่ยนแปลง อัพเดตข้อมูล
  • A: สถิติจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจจะทำการอัพเดตข้อมูลเป็นตามช่วงระยะเวลาระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลสถิติดังกล่าวได้อีกครั้งในวันถัดไป

  5. การสำรวจเสร็จสิ้นเมื่อไหร่
  • Q: หน้าประมวลผลสุดท้ายดำเนินการนานมาก ไม่ทราบว่าแบบสำรวจเสร็จเรียบร้อยหรือยัง
  • A: การตอบแบบสำรวจจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้ตอบแบบสำรวจกด “Submit” ท้ายข้อคำถามที่ 37 ท่านสามารถกดเสร็จสิ้นการทำแบบทดสอบ เมื่อเห็นหน้าผลการวิเคราะห์ ดังภาพข้างล่าง
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560   ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (6)
2560 (13)
2559 (10)
2558 (9)
2557 (8)
2556 (5)
2555 (1)
2554 (15)
2553 (1)
2552 (6)
2551 (5)
2550 (16)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th