กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงคมนาคม
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นางพิมพา สุทินศักดิ์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวแคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายสิขเรศ อร่ามรัตน์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน ป.ย.ป. คค..pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th