กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายคมสัน จำรูญพงษ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายชัฐพล สายะพันธ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายอัครพล ฮวบเจริญ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เศรษฐกรชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวนัตติมา อึงรัตนากร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสุภานัน คำโม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางชาลิตา ธัญธนาวุฒ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ทีม ป.ย.ป.
  ปยป.กษ..pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th