กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นางไพรวรรณ พลวัน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รองปลัดกระทรวง  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นางสาวอุไร เล็กน้อย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นางศิรทิพย์  ภาษีสมบัติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นางศิริลักษณ์ มีมาก  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการผู้สูงอายุ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นางอุบลทิพย์ เพชรชู  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสริญญา  อติแพทย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวอภีษฎา คุณาพรธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ทีม ป.ย.ป.
 นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่ง กลุ่ม ป.ย.ป..pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th