กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงการต่างประเทศ
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายภาสกร  ศิริยะพันธุ์  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวชนม์วิพัฒน์  จ่างตระกูล  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  นักการทูตชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายนิจอนันต์ บุรณศิริ  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  นักการทูตชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
  ปยป_กต.pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th