กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงการคลัง
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รองปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นาย สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ทีม ป.ย.ป.
 นางรัชนี ชุนเจริญ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ทีม ป.ย.ป.
 นายกฤติน มังคะลี  กระทรวงการคลัง  กรมธนารักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวนพวรรณ ศิริปัญญาพรกุล  กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  นักวิชาการคลังชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายจารุภัทร รัตนเสรี  กระทรวงการคลัง  กรมศุลกากร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวนวธิ์ฬส พุฒเมือง  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพสามิต  นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพการ  นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ทีม ป.ย.ป.
 นางฉัตรมณี สินสิริ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ผุู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวปรกฉัตร อุดมสิทธิ์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฎิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวอรกันยา เตชะไพบูลย์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เศรษฐกรชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวชนาภา ต้ิยะรัตนกูร  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาว ฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่ง จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป..pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th