กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นางประภาศรี บุญวิเศษ  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายเจริญ ชื้อตระกูล  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายประพนธ์ วงศ์ศรีวัฒนกุล  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายชัชวีณ์ วารีสอาด  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายอดิศร เหลาแตว  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายวีระพล มนตรี  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวเยาวรัตน์ ประโมทัย  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th