กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  รองเลขาธิการ  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 1  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวศุธาศินี สมิตร  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 2  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายอิทธิโชติ ดำรงรักษ์ธรรม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายธนชาต ลาภพานิช  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 4  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
  BOI_117_61.pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th