กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ส่วนกลาง  ที่ปรึกษาระบบราชการ  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายชินพันธุ์  ฤกษ์จำนง  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาววรรณวรางค์  ทัพเสนีย์  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ์  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวมัติกา คำหา  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่ง สกพ148-150_2516.pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th