กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายวีระพันธ์ อภัยรัตน์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ทีี่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว  ทีม ป.ย.ป.
 นางปัทมาวดี พิชชาโชติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ทีม ป.ย.ป.
 นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวเบญจมาศ ทองศิริ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ  ทีม ป.ย.ป.
 นายพุ่งพงษ์ สุวรรณเลิศ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวชลดา โชติสุวรรณ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางอารมณ์ สุขา  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายศังกร สมานพันธ์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวปติภา จันทร์สม  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางปาริชาต วิจารณ์วรรณลักษณ์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายนำพร บุญปราบ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ป.ย.ป.สขช..pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th