กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางรัตนา สามารถ  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายอิทธิเดช สุพงษ์  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายสราวุธ ติณณจิรางกูร  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายปุณรัต เกตุปราณีต  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวเชาวนี กิติบุตร  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวณัฐนรีย์ สีหะวงษ์  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม ป.ย.ป. สลน..pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th