กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสุธิรา แสงวรรณ  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวโสภา จิตจำนงค์  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวจุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวนันท์ บุญยฉัตร  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  วิศวกรโลหการชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางธนพร เคลือบมณี  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวประไพศรี คงสินรัตนขัย  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาววรวรรณ วิมลกาญจนา  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th