กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงสาธารณสุข
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นางพรรณพิมล วิปุลากร  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายธงธน เพิ่มบถศรี  กระทรวงสาธารณสุข  กลุ่ม ป.ย.ป.  ผู้อำนวยการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายพงศธร พอกเพิ่มดี  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทีม ป.ย.ป.
 นายธงธน เพิ่มบถศรี  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นายธิติ แสวงธรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวหทัยรัตน์ คงสืบ  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวจุฑาภรณ์ ซังปาน  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวกนลา กอบวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวกาญจนา ไพรมย์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวธิดารัตน์ บุญโชติ  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวน้ำทิพย์ สรพิมพ์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวอังคณา สมคิด  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข  ทีม ป.ย.ป.
 นายสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข  ทีม ป.ย.ป.
 นายอภิชัย มาลีหอม  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านวิเคราะห์ และจัดทำแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข  ทีม ป.ย.ป.
 นายณัฐชัย อัมพร  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สนับสนุนวิชาการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่ง ปยป.pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th