กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายอำนาจ วิชยานุวัติ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รองปลัดกระทรวง  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวนิติยา หลานไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์  ทีม ป.ย.ป.
 นาย- -  กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ทีม ป.ย.ป.
 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี  กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายวีระพงษ์ อู๋เจริญ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาววรรรณธิรา น้อยศิริ  กระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางชื่นฤดี บุตะเขียว  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายบุญชัย กลัดทอง  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน ก.ค.ศ.  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
  ประกาศ+คำสั่ง ป.ย.ป. ศธ..pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th