กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายรวี ตีวกุล  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก  ทีม ป.ย.ป.
 นายกฤษดากร ปิ่นทอง  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเทศสัมพันธ์ ชก  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวชุติมา สุจิตวรสาร  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก  ทีม ป.ย.ป.
 นายนิรันดร บัวแย้ม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก  ทีม ป.ย.ป.
 นายเดช บัวคลี่  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาตร์บริการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ  ทีม ป.ย.ป.
 

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th