กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงวัฒนธรรม
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวอนงรัตน์ แพนดี  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวธวัลรัตน์ เจือวานิช  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่ง 416.pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th