กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงแรงงาน
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล  กระทรวงแรงงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นางนภสร ทุ่งสุกใส  กระทรวงแรงงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th