กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงยุติธรรม
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายวัลลภ นาคบัว  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานกิจการยุติธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสินีนาฎ มะปรางทอง  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวอัญชลี อรามรุญ  กระทรวงยุติธรรม  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่ง ป.ย.ป. ยธ..pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th