กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงมหาดไทย
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวลักษณา โชติคุต  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสุพัตรา แก้วมุกดา  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวแพรวพรรณ ฤทธฺ์รุ่งอรุณ  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายวัชรพงษ์ จิโสะ  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่ง สป.มท. ที่ 653_2561.pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th