กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงพาณิชย์
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รองปลัดปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายชาตรี เมฆนันทไพศิฐ  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นางธนันดา ทีปวัชระ  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาววิภาวี วรรณพงษ์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายโสมทัต สังคมกำแหง  กระทรวงพาณิชย์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวชนิกานต์ ดิษผดุง  กระทรวงพาณิชย์  สำนักนโยบายยุทธศาสตร์การค้า  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายธนเดช เพชรประสิทธิ์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  นักวิชาการพาณฺชย์ปฏิบัติการ  ทีม ป.ย.ป.
 

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th