กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงพลังงาน
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  รองปลัด  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นายสมภพ พัฒนอริยางกูร  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ทีม ป.ย.ป.
 นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวณัฏฐวี รักษาแก้ว  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวณัฏฐินี มัณฑะจิตร  กระทรวงพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสิริอร งามสมภาค  กระทรวงพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวพีรายา ศิริพุฒ  กระทรวงพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสุจิตรา จำนงบุตร  กระทรวงพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวกนกวรรณ จันทร์โฮง  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายธวัชชัย จักรไพศาล  กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ช่วยผู้ว่าการ แผนงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นายธวัชชัย สำราญวานิช  กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า แหล่งผลิต  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาววิภา สิรินุกูล  กระทรวงพลังงาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและข้อมูลพลังงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นายดรานันท์ แจ่มใส  กระทรวงพลังงาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  หัวหน้าทีมฝ่ายนโยบายและข้อมูลพลังงาน  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวกฤติกา ถาวรแก้ว  กระทรวงพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นายฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว  กระทรวงพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวกรรณิการ์ ทองสุข  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวแพรวพนิต คอนดี  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร  ทีม ป.ย.ป.
 นายวรนล จันทร์ศิริ  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นายพรเทพ โชตินุชิต  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร  ทีม ป.ย.ป.
 นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ  ทีม ป.ย.ป.
  คำสั่ง_27042018_113050.pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th