กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นางสาวสุชาดา อินลักษณะ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวศิริพร พูพิพัตร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
  ปยป_DE.pdf

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th