กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง สถานะ
 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้นำ ป.ย.ป.
 นางสาวกานดา ชูแก้ว  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  ทีม ป.ย.ป.
 นายวิสาล ทฤษฎิคุณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ปรึกษากฎหมาย  ทีม ป.ย.ป.
 นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางอัจฉริยา  มณีขัติย์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวพัชรี  วีระนนท์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวสุทธิดา  คงเพ็ชรสถิตย์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวพรพิมล สมนึก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวพาจิรัฐต์  เอี่ยวสิริกุล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรน้ำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 นางสาวธีระพร  สุประดิษฐอาภรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  นักธรณีวิทยาชำนาญการ  ทีม ป.ย.ป.
 

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th