กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง  โทรศัพท์  อีเมล
 นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รองปลัดกระทรวงการคลัง  021265853  narin.k@vayupak.net
 นาย สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  021265605  sitthirat.d@mof.go.th
 นางรัชนี ชุนเจริญ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  021265615   gpr@mof..go.th
 นายกฤติน มังคะลี  กระทรวงการคลัง  กรมธนารักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  0816399944  vorakitma@gmail.com
 นางสาวนพวรรณ ศิริปัญญาพรกุล  กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  นักวิชาการคลังชำนาญการ  0819263900  pbsermgt@cdg.go.th
 นายจารุภัทร รัตนเสรี  กระทรวงการคลัง  กรมศุลกากร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  0818812002  noomjr@yahoo.com
 นางสาวนวธิ์ฬส พุฒเมือง  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพสามิต  นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  0952691451  navarose.psedg@gmail.com
 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพการ  นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  0818105533  vinit.vi@rd.go.th
 นางฉัตรมณี สินสิริ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ผุู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  022717999  chatmanee@pdmo.go.th
 นางสาวปรกฉัตร อุดมสิทธิ์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฎิบัติการ  022985880  prokchat_u@sepo.go.th
 นางสาวอรกันยา เตชะไพบูลย์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เศรษฐกรชำนาญการ  0869464554  aurakanya.t@gmail.com
 นางสาวชนาภา ต้ิยะรัตนกูร  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  021265800  strategy@mof.go.th
 นางสาว ฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  021265800  gpr@mof.go.th
 นายภาสกร  ศิริยะพันธุ์  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  022035000  
 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  022035000  
 นางสาวชนม์วิพัฒน์  จ่างตระกูล  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  นักการทูตชำนาญการ  0915564545  
 นายนิจอนันต์ บุรณศิริ  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  นักการทูตชำนาญการ  081867828  
 นายอารัญ บุญชัย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  022831500  
 นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022831500  ิbs.mots@gmail.com
 นางสาวณนันท์ สินธุศิริ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  023560560  ืnanan.sin@gmail.com
 นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022193733  supasin.ko@mots.go.th
 นางไพรวรรณ พลวัน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รองปลัดกระทรวง  026596435  
 นางสาวอุไร เล็กน้อย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  026596494  planpo2@hotmail.com
 นางศิรทิพย์  ภาษีสมบัติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  022555851  
 นางศิริลักษณ์ มีมาก  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการผู้สูงอายุ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  056424337  
 นางอุบลทิพย์ เพชรชู  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  023543388  
 นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  023068781  
 นางสาวสริญญา  อติแพทย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  026596494  
 นางสาวอภีษฎา คุณาพรธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  026596494  
 นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  022827884  
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง  022833140  
 นางพิมพา สุทินศักดิ์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022833252  
 นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022833128  
 นางสาวแคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022833064  
 นายสิขเรศ อร่ามรัตน์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  022833128  
 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  021416649  somsak.k@mdes.go.th
 นางสาวสุชาดา อินลักษณะ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  021416681  suchada.i@mdes.go.th
 นางสาวศิริพร พูพิพัตร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  021416812  siriporn.po@mdes.go.th
 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  022788579  pongboonmnre@gmail.com
 นางสาวกานดา ชูแก้ว  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  022656261  
 นายวิสาล ทฤษฎิคุณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ปรึกษากฎหมาย  022788601  wisan_nui@hotmail.com
 นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  022656325  jackteera@gmail.com
 นางอัจฉริยา  มณีขัติย์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022788579  achariya.m@mnre.mail.go.th
 นางสาวพัชรี  วีระนนท์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  022656326  
 นางสาวสุทธิดา  คงเพ็ชรสถิตย์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  022656326  
 นางสาวพรพิมล สมนึก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  022656326  
 นางสาวพาจิรัฐต์  เอี่ยวสิริกุล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรน้ำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022656326  
 นางสาวธีระพร  สุประดิษฐอาภรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  นักธรณีวิทยาชำนาญการ  022656326  
 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  รองปลัด  021406130  
 นายสมภพ พัฒนอริยางกูร  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  021406282  
 นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  021406280  
 นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  021406284  
 นางสาวณัฏฐวี รักษาแก้ว  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  021406302  natthaweeru@energy.go.th
 นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  021406348  
 นางสาวณัฏฐินี มัณฑะจิตร  กระทรวงพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ  027943188  
 นางสิริอร งามสมภาค  กระทรวงพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  027943188  
 นางสาวพีรายา ศิริพุฒ  กระทรวงพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  022263866  
 นางสาวสุจิตรา จำนงบุตร  กระทรวงพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022263866  
 นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  026121555  
 นางสาวกนกวรรณ จันทร์โฮง  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  026121555  
 นายธวัชชัย จักรไพศาล  กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ช่วยผู้ว่าการ แผนงาน  024363012  
 นายธวัชชัย สำราญวานิช  กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า แหล่งผลิต  024363501  tawatchai.sum@egat.co.th
 นางสาววิภา สิรินุกูล  กระทรวงพลังงาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและข้อมูลพลังงาน  025372000  
 นายดรานันท์ แจ่มใส  กระทรวงพลังงาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  หัวหน้าทีมฝ่ายนโยบายและข้อมูลพลังงาน  025372000  
 นางสาวกฤติกา ถาวรแก้ว  กระทรวงพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  027944000  
 นายฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว  กระทรวงพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  027944000  
 นางสาวกรรณิการ์ ทองสุข  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ  022073599  
 นางสาวแพรวพนิต คอนดี  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร  022073599  
 นายวรนล จันทร์ศิริ  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  021406284  
 นายพรเทพ โชตินุชิต  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร  022073599  
 นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ  022073599  
 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รองปลัดปลัดกระทรวงพาณิชย์  025475233  banjongjitta@dbd.go.th
 นายชาตรี เมฆนันทไพศิฐ  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  025076471  chatreem@moc.go.th
 นางธนันดา ทีปวัชระ  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  025076657  tmayura@moc.go.th
 นางสาววิภาวี วรรณพงษ์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  025076507  
 นายโสมทัต สังคมกำแหง  กระทรวงพาณิชย์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  025076638  
 นางสาวชนิกานต์ ดิษผดุง  กระทรวงพาณิชย์  สำนักนโยบายยุทธศาสตร์การค้า  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  025076638  
 นายธนเดช เพชรประสิทธิ์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  นักวิชาการพาณฺชย์ปฏิบัติการ  025076638  tanadatp@moc.go.th
 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  022224821  
 นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ  022224154  
 นางสาวลักษณา โชติคุต  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022224154  
 นางสาวสุพัตรา แก้วมุกดา  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022224154  
 นางสาวแพรวพรรณ ฤทธฺ์รุ่งอรุณ  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  022224154  
 นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  022224154  
 นายวัชรพงษ์ จิโสะ  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  022224154  
 นายวัลลภ นาคบัว  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานกิจการยุติธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม  021413699  
 นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  021414980  
 นางสาวสินีนาฎ มะปรางทอง  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  021415336  
 นางสาวอัญชลี อรามรุญ  กระทรวงยุติธรรม  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ  021414959  
 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  022093537  
 นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ  0818709817  kan538@hotmail.com
 นางสาวอนงรัตน์ แพนดี  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  0626259560  anongratphaendee@hotmail.com
 นางสาวธวัลรัตน์ เจือวานิช  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  0643629542  tawanrat_fai@hotmail.com
 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0910471396  permsuk@most.go.th
 นายรวี ตีวกุล  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ  0816431647  rawee@most.go.th
 นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก  0851421956  sikhanat@most.go.th
 นายกฤษดากร ปิ่นทอง  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเทศสัมพันธ์ ชก  0839298949  kritsadakorn@most.go.th
 นางสาวชุติมา สุจิตวรสาร  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก  0841288886  chutima@most.go.th
 นายนิรันดร บัวแย้ม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก  0804590311  nirundorn.b@oap.go.th
 นายเดช บัวคลี่  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาตร์บริการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ  0813431710  det@dss.go.th
 นายอำนาจ วิชยานุวัติ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รองปลัดกระทรวง  026286409  
 นางสาวนิติยา หลานไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์  022819097  
 นาย- -  กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  026286406  
 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี  กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  026286407  golf27670@hotmail.com
 นายวีระพงษ์ อู๋เจริญ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  022687123  
 นางสาววรรรณธิรา น้อยศิริ  กระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   02281544  
 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  026286175  
 นางชื่นฤดี บุตะเขียว  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  044241191  
 นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  038054287  
 นายบุญชัย กลัดทอง  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน ก.ค.ศ.  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  022801104  
 นางพรรณพิมล วิปุลากร  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  025901015  
 นายพงศธร พอกเพิ่มดี  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  025901297  
 นายธงธน เพิ่มบถศรี  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  025902458  
 นายธิติ แสวงธรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  025901393  
 นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  025901378  
 นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  025902458  
 นางสาวหทัยรัตน์ คงสืบ  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  025901378  
 นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  025902405  
 นางสาวจุฑาภรณ์ ซังปาน  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  025902458  
 นางสาวกนลา กอบวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  025902405  
 นางสาวกาญจนา ไพรมย์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  025901378  
 นางสาวธิดารัตน์ บุญโชติ  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข  025901378  
 นางสาวน้ำทิพย์ สรพิมพ์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข  025902458  
 นางสาวอังคณา สมคิด  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข  025902405  
 นายสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข  025902458  
 นายอภิชัย มาลีหอม  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านวิเคราะห์ และจัดทำแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข  025901378  
 นายณัฐชัย อัมพร  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สนับสนุนวิชาการ  025902405  
 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  02  
 นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  02  
 นางสาวสุธิรา แสงวรรณ  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  02  
 นางสาวโสภา จิตจำนงค์  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเปฏิบัติการ  02  
 นางสาวจุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  02  
 นางสาวนันท์ บุญยฉัตร  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  วิศวกรโลหการชำนาญการ  02  
 นางธนพร เคลือบมณี  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  02  
 นางสาวประไพศรี คงสินรัตนขัย  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  02  
 นางสาววรวรรณ วิมลกาญจนา  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  02  
 นายคมสัน จำรูญพงษ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  0947829515  komsan.moac@gmail.com
 นายชัฐพล สายะพันธ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  0987026699  chatapon@gmail.com
 นายอัครพล ฮวบเจริญ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เศรษฐกรชำนาญการ  0891133557  akaraponh@gmail.com
 นางสาวนัตติมา อึงรัตนากร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  0864767407  nattima@gmail.com
 นางสาวสุภานัน คำโม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  0992241564  supanun.psed9@gmail.com
 นางชาลิตา ธัญธนาวุฒ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  0988242201  chaliga@opsmoac.go.th
 นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล  กระทรวงแรงงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง  0  
 นางนภสร ทุ่งสุกใส  กระทรวงแรงงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  022321518  
 นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  022984913  
 นายวีระพันธ์ อภัยรัตน์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ทีี่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว  022984979  
 นางปัทมาวดี พิชชาโชติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  0632036531  
 นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ  0632036581  
 นางสาวเบญจมาศ ทองศิริ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ  0632036814  
 นายพุ่งพงษ์ สุวรรณเลิศ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  0632036550  
 นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  063  
 นางสาวชลดา โชติสุวรรณ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  02  
 นางอารมณ์ สุขา  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  02  
 นายศังกร สมานพันธ์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  022984931  
 นางสาวปติภา จันทร์สม  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการ  0632036518  patipha@nia.go,th
 นางปาริชาต วิจารณ์วรรณลักษณ์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  0819369072  parichart.vi@nia.go.th
 นายนำพร บุญปราบ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ  022817399  
 นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ส่วนกลาง  ที่ปรึกษาระบบราชการ  025471000  sulukkan@ocsc.go.th
 นายชินพันธุ์  ฤกษ์จำนง  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  0628928944  chinnaphan@ocsc.go.th
 นางสาววรรณวรางค์  ทัพเสนีย์  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  0818133842  wanwarang_t@hotmail.com
 นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ์  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  0891100269  pemika_ruk@hotmail.com
 นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  0860784445  watcharrawee.psed4@gmail.com
 นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  0836396399  panaporns@ocsc.go.th
 นางสาวมัติกา คำหา  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  0885630595  mutiga@ocsc.go.th
 นายสมบูรณ์ วงค์กาด  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  0818670196  somboon.w@rdpb.go.th
 นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  รองเลขาธิการ  025538177  narit@boi.go.th
 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 1  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ  025538351  suthiket@boi.go.th
 นางสาวศุธาศินี สมิตร  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ  025538329  sudhasinee@boi.go.th
 นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 2  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  025538350  sudarat@boi.go.th
 นายอิทธิโชติ ดำรงรักษ์ธรรม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  025538376  ittichot@boi.go.th
 นายธนชาต ลาภพานิช  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 4  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  025538404  tanachart@boi.go.th
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  022809000  onfa.v@soc.go.th
 นายทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022809000  thaweewat@hotmail.com
 นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022809000  p.uthaipibull@gmail.com
 นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022809000  jk.tukta@gmail.com
 นายอิทธิศักดิ์ ยิ้มแย้ม  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  022809000  itthisak.psed8@gmail.com
 นายสันติสุข เพ็งจันทร์  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  022809000  ิbig.suntisuk@gmail.com
 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  022884464  
 นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022884416  
 นางรัตนา สามารถ  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022884436  
 นายอิทธิเดช สุพงษ์  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  022884357  
 นายสราวุธ ติณณจิรางกูร  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022884186  
 นายปุณรัต เกตุปราณีต  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022884347  
 นางสาวเชาวนี กิติบุตร  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022884329  
 นางสาวณัฐนรีย์ สีหะวงษ์  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  022884385  
 นางประภาศรี บุญวิเศษ  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  022834024  prapasri.b@opm.go.th
 นายเจริญ ชื้อตระกูล  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  022834772  charoen.c@opm.go.th
 นายประพนธ์ วงศ์ศรีวัฒนกุล  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  022834785  prapon.w@opm.go.th
 นายชัชวีณ์ วารีสอาด  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022834782  chadchavee.v@opm.go.th
 นายอดิศร เหลาแตว  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022834781  adisorn.l@opm.go.th
 นายวีระพล มนตรี  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022834784  weerapon.m@opm.go.th
 นางสาวเยาวรัตน์ ประโมทัย  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  022834783  yaowarat.p@opm.go.th

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th