กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง
 นาย สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 นางรัชนี ชุนเจริญ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 นายกฤติน มังคะลี  กระทรวงการคลัง  กรมธนารักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวนพวรรณ ศิริปัญญาพรกุล  กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  นักวิชาการคลังชำนาญการ
 นายจารุภัทร รัตนเสรี  กระทรวงการคลัง  กรมศุลกากร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวนวธิ์ฬส พุฒเมือง  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพสามิต  นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ  กระทรวงการคลัง  กรมสรรพการ  นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 นางฉัตรมณี สินสิริ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ผุู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 นางสาวปรกฉัตร อุดมสิทธิ์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฎิบัติการ
 นางสาวอรกันยา เตชะไพบูลย์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เศรษฐกรชำนาญการ
 นางสาวชนาภา ต้ิยะรัตนกูร  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาว ฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
 นางสาวชนม์วิพัฒน์  จ่างตระกูล  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  นักการทูตชำนาญการ
 นายนิจอนันต์ บุรณศิริ  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  นักการทูตชำนาญการ
 นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวณนันท์ สินธุศิริ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายศุภศิลป์ คงอัครเดชา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวอุไร เล็กน้อย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นางศิรทิพย์  ภาษีสมบัติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นางศิริลักษณ์ มีมาก  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการผู้สูงอายุ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นางอุบลทิพย์ เพชรชู  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นางสาวสริญญา  อติแพทย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 นางสาวอภีษฎา คุณาพรธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นางพิมพา สุทินศักดิ์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวแคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายสิขเรศ อร่ามรัตน์  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นางสาวสุชาดา อินลักษณะ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 นางสาวศิริพร พูพิพัตร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวกานดา ชูแก้ว  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
 นายวิสาล ทฤษฎิคุณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ปรึกษากฎหมาย
 นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 นางอัจฉริยา  มณีขัติย์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวพัชรี  วีระนนท์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 นางสาวสุทธิดา  คงเพ็ชรสถิตย์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 นางสาวพรพิมล สมนึก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 นางสาวพาจิรัฐต์  เอี่ยวสิริกุล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรน้ำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวธีระพร  สุประดิษฐอาภรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี  นักธรณีวิทยาชำนาญการ
 นายสมภพ พัฒนอริยางกูร  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
 นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวณัฏฐวี รักษาแก้ว  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวณัฏฐินี มัณฑะจิตร  กระทรวงพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ
 นางสิริอร งามสมภาค  กระทรวงพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวพีรายา ศิริพุฒ  กระทรวงพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุจิตรา จำนงบุตร  กระทรวงพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวกนกวรรณ จันทร์โฮง  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายธวัชชัย จักรไพศาล  กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ช่วยผู้ว่าการ แผนงาน
 นายธวัชชัย สำราญวานิช  กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า แหล่งผลิต
 นางสาววิภา สิรินุกูล  กระทรวงพลังงาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและข้อมูลพลังงาน
 นายดรานันท์ แจ่มใส  กระทรวงพลังงาน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  หัวหน้าทีมฝ่ายนโยบายและข้อมูลพลังงาน
 นางสาวกฤติกา ถาวรแก้ว  กระทรวงพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว  กระทรวงพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวกรรณิการ์ ทองสุข  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ
 นางสาวแพรวพนิต คอนดี  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร
 นายวรนล จันทร์ศิริ  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายพรเทพ โชตินุชิต  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร
 นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี  กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ
 นายชาตรี เมฆนันทไพศิฐ  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นางธนันดา ทีปวัชระ  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 นางสาววิภาวี วรรณพงษ์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายโสมทัต สังคมกำแหง  กระทรวงพาณิชย์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 นางสาวชนิกานต์ ดิษผดุง  กระทรวงพาณิชย์  สำนักนโยบายยุทธศาสตร์การค้า  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 นายธนเดช เพชรประสิทธิ์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  นักวิชาการพาณฺชย์ปฏิบัติการ
 นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ
 นางสาวลักษณา โชติคุต  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุพัตรา แก้วมุกดา  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวแพรวพรรณ ฤทธฺ์รุ่งอรุณ  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นายวัชรพงษ์ จิโสะ  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสินีนาฎ มะปรางทอง  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวอัญชลี อรามรุญ  กระทรวงยุติธรรม  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
 นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
 นางสาวอนงรัตน์ แพนดี  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
 นางสาวธวัลรัตน์ เจือวานิช  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
 นายรวี ตีวกุล  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
 นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
 นายกฤษดากร ปิ่นทอง  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเทศสัมพันธ์ ชก
 นางสาวชุติมา สุจิตวรสาร  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
 นายนิรันดร บัวแย้ม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก
 นายเดช บัวคลี่  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาตร์บริการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชพ
 นายอำนาจ วิชยานุวัติ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รองปลัดกระทรวง
 นางสาวนิติยา หลานไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์
 นาย- -  กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี  กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายวีระพงษ์ อู๋เจริญ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 นางสาววรรรณธิรา น้อยศิริ  กระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
 นางชื่นฤดี บุตะเขียว  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 นายบุญชัย กลัดทอง  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงาน ก.ค.ศ.  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นายพงศธร พอกเพิ่มดี  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 นายธงธน เพิ่มบถศรี  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นายธิติ แสวงธรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวหทัยรัตน์ คงสืบ  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวจุฑาภรณ์ ซังปาน  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นางสาวกนลา กอบวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นางสาวกาญจนา ไพรมย์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวธิดารัตน์ บุญโชติ  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวน้ำทิพย์ สรพิมพ์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข
 นางสาวอังคณา สมคิด  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข
 นายสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการสาธารณสุข
 นายอภิชัย มาลีหอม  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  จ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านวิเคราะห์ และจัดทำแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข
 นายณัฐชัย อัมพร  กระทรวงสาธารณสุข  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สนับสนุนวิชาการ
 นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
 นางสาวสุธิรา แสงวรรณ  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวโสภา จิตจำนงค์  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเปฏิบัติการ
 นางสาวจุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
 นางสาวนันท์ บุญยฉัตร  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  วิศวกรโลหการชำนาญการ
 นางธนพร เคลือบมณี  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวประไพศรี คงสินรัตนขัย  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นางสาววรวรรณ วิมลกาญจนา  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายชัฐพล สายะพันธ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
 นายอัครพล ฮวบเจริญ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เศรษฐกรชำนาญการ
 นางสาวนัตติมา อึงรัตนากร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุภานัน คำโม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นางชาลิตา ธัญธนาวุฒ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางนภสร ทุ่งสุกใส  กระทรวงแรงงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 นายวีระพันธ์ อภัยรัตน์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ทีี่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว
 นางปัทมาวดี พิชชาโชติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ
 นางสาวเบญจมาศ ทองศิริ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ
 นายพุ่งพงษ์ สุวรรณเลิศ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 นางสาวชลดา โชติสุวรรณ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 นางอารมณ์ สุขา  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 นายศังกร สมานพันธ์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 นางสาวปติภา จันทร์สม  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการ
 นางปาริชาต วิจารณ์วรรณลักษณ์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 นายนำพร บุญปราบ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นักการข่าวเชี่ยวชาญ
 นายชินพันธุ์  ฤกษ์จำนง  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 นางสาววรรณวรางค์  ทัพเสนีย์  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ์  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงานเลขาธิการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวมัติกา คำหา  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 1  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวศุธาศินี สมิตร  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 2  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
 นายอิทธิโชติ ดำรงรักษ์ธรรม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
 นายธนชาต ลาภพานิช  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กองบริหารการลงทุน 4  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
 นายทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายอิทธิศักดิ์ ยิ้มแย้ม  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นายสันติสุข เพ็งจันทร์  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นางสาวขวัญรัก สุขสมหทัย  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นางรัตนา สามารถ  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายอิทธิเดช สุพงษ์  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 นายสราวุธ ติณณจิรางกูร  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายปุณรัต เกตุปราณีต  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวเชาวนี กิติบุตร  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวณัฐนรีย์ สีหะวงษ์  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นายเจริญ ชื้อตระกูล  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
 นายประพนธ์ วงศ์ศรีวัฒนกุล  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 นายชัชวีณ์ วารีสอาด  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายอดิศร เหลาแตว  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายวีระพล มนตรี  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวเยาวรัตน์ ประโมทัย  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th