กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 ชื่อ  สกุล  กระทรวงหรือสังกัด  หน่วยงาน  ตำแหน่ง
 นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร  กระทรวงการคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รองปลัดกระทรวงการคลัง
 นายภาสกร  ศิริยะพันธุ์  กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 นายอารัญ บุญชัย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 นางไพรวรรณ พลวัน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รองปลัดกระทรวง
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ  กระทรวงคมนาคม  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง
 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  รองปลัด
 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รองปลัดปลัดกระทรวงพาณิชย์
 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 นายวัลลภ นาคบัว  กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานกิจการยุติธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางพรรณพิมล วิปุลากร  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
 นายคมสัน จำรูญพงษ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล  กระทรวงแรงงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
 นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ส่วนกลาง  ที่ปรึกษาระบบราชการ
 นายสมบูรณ์ วงค์กาด  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  รองเลขาธิการ
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
 นางประภาศรี บุญวิเศษ  สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กลับไปหน้าลงทะเบียน

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th