กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
  ลงทะเบียน ลงทะเบียน

ผู้นำ ป.ย.ป.
คลิก ลงทะเบียน สำหรับ ผู้นำ ป.ย.ป.
คลิก เอกสารแนบคำสั่งมอบหมายงาน
ดูรายชื่อ ผู้ลงทะเบียน ผู้นำ ป.ย.ป.

 

ทีม ป.ย.ป.
คลิก ลงทะเบียน สำหรับ ทีม ป.ย.ป.
ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน ทีม ป.ย.ป.


ขอแก้ไขรายชื่อผู้ลงทะเบียน
คลิก แก้ไขรายชื่อผู้ลงทะเบียน
คลิก แก้ไขเอกสารแนบคำสั่งมอบหมายงาน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน ตามกระทรวง


 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of the Public Sector Development Commission)
- นางสาวรัตนา จันทร์สาคร เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8872
- นางสาวมาลินี เอี่ยมสอาด เบอร์โทร 02-356-9999 ต่อ 8935

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th