Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / คู่มือ

คู่มือ

      - ลักษณะสำคัญขององค์กร
      - หมวด 1 การนำองค์กร
      - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
      - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม
      - หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
      - หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคล
      - หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
      - หมวด 7 ผลลัพท์การดำเนินการ
      - คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเวอร์ชั่น 1.0
           ส่วนที่ 1
           ส่วนที่ 2
           ส่วนที่ 3
           ส่วนที่ 4
           - ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
           - ชุดเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่
     - ส่วนราชการระดับกรม
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด
     - ส่วนราชการระดับอุดมศึกษา
 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 11:52:34 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ตุลาคม 2559 11:52:34
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th