Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ / 2559

2559

ส่วนราชการ

 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 • ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
 • รายละเอียดตัวชี้วัด "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ" (ฉบับปรับปรุงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559)
 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ
 • คู่มือระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) 
 • การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ
 • จังหวัด

 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 • รายละเอียดตัวชี้วัด "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ" (ฉบับปรับปรุงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559)
 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ของจังหวัด
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัด

 • สถาบันอุดมศึกษา

 • รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดน้ำ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 เมษายน 2559) 
 • รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( ณ วันที่ 7 มกราคม 2559)
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว15 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เรื่อง การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1)  
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 21 สิงหาคม 2558 12:02:22 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2559 11:39:18
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th