Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ / 2558

2558

ส่วนราชการ

 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 • จังหวัด

 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)

  สถาบันอุดมศึกษา

 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว11 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200 ว22 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 24 ธันวาคม 2557 15:56:11 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2 มิถุนายน 2559 09:43:07
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th