Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ / 2556

2556

ส่วนราชการ

 

 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการ
 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(มิติภายใน)
 • เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการ (ปรับปรุง 14 มีนาคม 2556)
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
 • ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • สถาบันอุดมศึกษา

 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ตัวอย่างหนังสือลงนามคำรับรองฯ
 • เอกสารประกอบคำรับรองฯ
 • คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนฯ
 • แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา
 • จังหวัด

 • แบบฟอร์มประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ 
 • รายละเอียดตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • เอกสารประกอบการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปี 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
 • รายการตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดการบรรลุยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • รายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นการประเมินผล: การพัฒนาองค์การ
 • เอกสารประกอบการบรรยายภาคบ่าย "ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ"
 • คำถามที่พบบ่อย
 • เอกสารแบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานปี 2556 ตัวชี้วัด 10.2 ระดับความสำเร็จของการลดรอบระยะเวลามาตรฐานของกระบวน งานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการของจังหวัด
 • แบบฟอร์มของตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2556
 • ประเด็นถาม-ตอบพี่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดมิติภายในองค์การของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(26 พ.ย. 55)
 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม 7 ตัวชี้วัด
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว6 เรื่อง การรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 มีนาคม 2556 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 24 กันยายน 2557 21:39:30 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 กันยายน 2557 22:13:36
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th