Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ / 2553

2553

จังหวัด

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว1 เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
      
 -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

 
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว2 เรื่อง การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2552   ดาวน์โหลด
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 SP7  ดาวน์โหลด
 
เอกสารประกอบการชี้แจงการบริหารจัดการความเสี่ยง วันที่ 2 พย 2552 เพิ่มเติม 
 
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน   ดาวน์โหลด
  
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน  ดาวน์โหลด
 
เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ วันที่ 3 พ.ย. 52   ดาวน์โหลด  
  การถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์กรสู่บุคคลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP5 
ดาวน์โหลด

 

  การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลด
  
ชี้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตามกอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
  
แบบฟอร์มประกอบการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
  แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อประกอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว4 เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของจังหวัด 

  เอกสารประกอบการให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ของจังหวัดผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 7-9 และ 14-15 กรกฏาคม 2553 หมายเหตุ จัดชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง IT และ SP5 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 

 

ส่วนราชการ
 
การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
 
การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงนำร่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   -
File 1
   - 
File 2
   -
File 3
  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

  - 
งานบริการผู้ป่วยนอก
  - 
งานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร  

  แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อประกอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว6 เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดแนวทางการประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 14 "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ"    สิ่งที่ส่งมาด้วย
สถาบันอุดมศึกษา
 
การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
 
การจัดทำรายละเอียดประกอบการเจรจาของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
รายละเอียดและแบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของสถาบันอุดมศึกษา ปี 2553
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
  - เนื้อหาคู่มือประเมินผลฯ  
 
  - ภาคผนวกคู่มือประเมินผลฯ
 
การประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 24 กันยายน 2557 21:38:30 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2557 11:46:10
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th