Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ / 2551

2551

สถาบันอุดมศึกษา

    ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
    (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
    แบบฟอร์ม-ตัวชี้วัดความพึงพอใจปี 51
    แบบฟอร์ม-รายงานผล Sar ปี 51
    แบบฟอร์ม-ประกอบการเจรจาปี 51
    แบบฟอร์ม-รายละเอียดตัวชี้วัดปี 51
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
    สไลด์ชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (4ภาค)
    แบบแสดงรายชื่อและจำนวนบัณฑิตและบุคลากร 
    คำอธิบายแบบฟอร์ม  


  ตัวอย่างคำรับรองฯ ที่จะใช้ลงนามของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี  2551
    มหาวิทยาลัยทั่วไป
    มหาวิทยาลัยในกำกับฯ
    สถาบันการพลศึกษา
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
จังหวัด
    (ร่าง) กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของจังหวัด   
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   
   แบบฟอร์มเพิ่มเติมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ส่วนราชการ
    การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของส่วนราชการ   
    ปฎิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   
    (ร่าง) กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551    
    หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวชี้วัดฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
    คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรม
           ปก
         บทที่1-3
         ภาคผนวกองค์การมหาชน
    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 24 กันยายน 2557 21:37:41 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2557 11:45:19
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th