Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ / 2549

2549

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

 เอกสาร

 แบบฟอร์มการประเมินผลปี พ.ศ. 2549

 รายละเอียดฯ และแบบฟอร์มฯ ของจังหวัด

 ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเอกสารประกอบคำรับรองระดับกรมที่สังกัดกลุ่มภารกิจและไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ

 คำอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2549

 คู่มือ      

 

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 กันยายน 2557 18:18:40 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 กันยายน 2557 22:26:24
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th