Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2551

2551

  การประชุมสัมมนาเรื่อง "ก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบราชการไทย" (Road Show) 

  การประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนปฎิบัติการ  4  ปี ของกระทรวง วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ 
  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "องค์การมหาชนกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ"  วันที่  15 สิงหาคม และวันที่ 25 สิงหาคม  2551 โรงแรมเรดิสัน  กรุงเทพฯ  
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง ผลกระทบจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันที่ 29 กันยายน 2551   

           Power point ประกอบคำบรรยาย 
             โดย ดร.วิชช์ จีระแพทย์ อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด  
          ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนผู้เสียภาษี :หน้าที่หรือความสงสาร (Duty or Pity) 
          ประเด็นถามตอบ 

  การประชุมสัมมนากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระดับกระทรวง กรม วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร  

           การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย รศ. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
          Power point เรื่อง การพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย รศ. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 กันยายน 2557 16:50:56 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 ตุลาคม 2557 13:34:07
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th