Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2556

2556

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือธนาคารโลก จัดอบรม ASEAN Executive Governance Program between 26th August - 31st August, 2013 at Amari Watergate Hotel, Bangkok
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การบรรลุผลอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
 • หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 • การ ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการปรับปรุงแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  กรุงเทพฯ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community
 • ประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวกฤต
 • การดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 501 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.
 • การสัมนาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจภาครัฐที่สามารถถ่ายโอนให้ภาคประชาสังคม/ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินการหรือดำเนินการแทนภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะ
 • การประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ให้แก่หน่วยงานในภูมิภาค วันที่ 7 พ.ค. 56
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 18 กันยายน 2557 17:13:26 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2559 14:04:46
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th