Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2555

2555

 • การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 • การประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 2560) โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • เอกสารประกอบการประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง คู่มือการพัฒนาองค์การ ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
 • การชี้แจงรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย  
 • เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงาน/โครงการระหว่างกลุ่มจังหวัด จังหวัด และส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วันที่ 12 มกราคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

 • กระทรวงเกษตรสหกรณ์
  - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - กระทรวงคมนาคม
  - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  - PPT ประกอบการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนงาน/โครงการระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด กับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 • - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - กระทรวงคมนาคม
  - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  - คำอธิบายผลการพิจารณาของกระทรวง/กรม

 • สรุปการสัมมนาเรื่อง กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน และกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 09.30 - 16.30 น. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : แผนงานการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการและการยกร่างตัวชี้วัดระดับกระทรวง
 • การประชุมเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2.3 และ 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการ  เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 18 กันยายน 2557 17:12:58 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2557 11:40:52
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th