Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / งานวิจัย สำนักงาน ก.พ.ร.

งานวิจัย สำนักงาน ก.พ.ร.

 • การพัฒนาองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ 
 • การติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
 • การพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์บริการร่วม 
 • คู่มือคำอธิบายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 
 • โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 • คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 
 • คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 
 • การบริหารราชการแนวใหม่ 
 • ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 • การพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ธันวาคม 2553 14:44:04 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 เมษายน 2560 10:07:59
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th