Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ / 2557

2557

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

นิยาม
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  เป็นการบริหารโดยยึดพื้นที่เป็นหลักเพื่อกระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของการเจริญเติบโตระหว่างพื้นที่ในประเทศ  โดยแบ่งเป็น 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด เพื่อต้องการให้พื้นที่มีการวางตำแหน่งในการพัฒนาที่ชัดเจน และผ่านการเห็นชอบร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ประสานฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 13 สิงหาคม 2557 21:52:50 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 สิงหาคม 2558 16:36:32
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th