Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

นายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายทศพร ศิริสัมพันธ์) อนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นายดิสทัต โหตระกิตย์)
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) อนุกรรมการ
นายเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ อนุกรรมการ
นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ อนุกรรมการ
นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร อนุกรรมการ
นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร อนุกรรมการ
นายมนตรี  จุฬาวัฒนทล อนุกรรมการ
นายรณภพ  ปัทมะดิษ อนุกรรมการ
นางสีลาภรณ์  บัวสาย อนุกรรมการ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา) อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น 
(นางศิริพร วัยวัฒนะ)
อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวอโนมา จัตตารีส์) อนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

    1. เสนอแนะ ให้ความเห็นและกลั่นกรองงานตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เสนอ กพม.

    2. พิจารณา ตีความ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การมหาชน เสนอ กพม.

    3. ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งองค์การมหาชน ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อ กพม.

    4. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    5. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ กพม. มอบหมาย 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2561 10:38:49 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 มกราคม 2561 15:28:21
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th