Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2560

2560

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2560
“พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม”
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้ำ

08.30–09.50 น. ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ

09.55–10.00 น. ชมวีดิทัศน์ Government 4.0 : Time to Transform  

10.00–12.00 น. เสวนา เรื่อง “พลิกโฉมบริการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดย
     1. นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี
     2. นางจณิน วัฒนปฤดา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
     3. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ดำเนินรายการ โดย นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 - 14.15 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและชมนิทรรศการ

14.15 - 14.20 น. ชมวีดิทัศน์รางวัลเลิศรัฐ : Time to Excellence

14.20 – 14.25 น. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายทศพร ศิริสัมพันธ์) กล่าวรายงาน

14.25 – 14.45 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กล่าวเปิดงาน มอบนโยบายและทิศทาง
การขับเคลื่อนการบริการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

14.45 – 15.30 น. พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2560 โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
และถ่ายรูปร่วมกัน

เอกสารดาวน์โหลด
 • Best Practice รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560
 • Infograhic PMQA
 • GOVERNMENT 4.0 : TIME TO TRANSFORM
 • สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
  ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ผลงานต้นแบบ (Best Practices) รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ
 • Brochour
 • แผ่นพับงานบริการภาครัฐ
 • สรุปประเด็น
  ประมวลภาพกิจกรรม
  วีดิทัศน์

  หมายเหตุ
                  1. การแต่งกาย : ชุดสุภาพไว้ทุกข์
                  2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 สิงหาคม 2560 13:14:27 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 สิงหาคม 2561 10:11:51
  เกี่ยวกับ
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th