Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2559

2559

การประชุมสัมมนาวิชาการ "Start up การบริการภาครัฐ
สู่ความเป็นสากล" และงานมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559
เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.05 น. ชมวีดิทัศน์ เรื่อง “Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล”  

09.05 – 10.05 น. เสวนาเรื่อง “Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบราชการ” โดย ตัวแทนภาคเอกชน

      1. คุณสุพันธุ์     มงคลสุธี             สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
      2. ดร.เดช        เฉิดสุวรรณรักษ์     กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย
      3. นายภาวุธ     พงษ์วิทยภานุ       กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง TALAD.com

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 - 2 ชั้น 2 ดำเนินรายการ โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล

10.05 – 10.10 น. ชมวีดิทัศน์ เรื่อง “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของหน่วยงานภาครัฐ”
10.10 – 10.15 น. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ) กล่าวรายงาน

10.15 – 10.45 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายการขับเคลื่อน
การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

10.45 – 12.30 น. พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2559 ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) และถ่ายรูปร่วมกัน

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 – 15.00 น. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทเรียนความสำเร็จ การยกระดับบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ”
ณ ห้องเจ้าพระยา 1 ชั้น 2  ดำเนินการเสวนา โดย ดร.กนก กาญจนภู
เอกสารดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล” และพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2559

วีดิทัศน์

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2559 15:41:19 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 กันยายน 2560 16:46:24
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th