Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2557

2557

งานสัมมนาวิชาการ : ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ
และพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 15.30 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

ช่วงสัมมนาวิชาการ
 
08.00 - 08.45 น.
ลงทะเบียน / รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง
08.45 - 09.00 น.
รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานในพิธีเดินทางถึง
และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานบริการของหน่วยงานของรัฐ
09.00 - 09.15 น.
กล่าวรายงาน โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.
(นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล)

09.15 – 10.15 น.
กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาระบบราชการกับการ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน”
โดย รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

10.30 – 12.00 น.
เสวนา เรื่อง “ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศในมุมมองของภาคเอกชน”
โดย
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงพิธีมอบรางวัล
 
12.30 – 13.00 น.
ลงทะเบียน (หน่วยงานที่รับรางวัลฯ)*
13.15 น.
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานบริการของหน่วยงานของรัฐ
13.30 – 13.45 น.
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.กล่าวรายงาน
(นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล)
13.45 – 15.30 น.

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กล่าวแสดงความยินดีกับ
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ
และมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2557 ได้แก่

  • VDO
  • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
  • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  • รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
  • หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ถ่ายรูปร่วมกับประธานในพิธี
15.30 น.
รับประทานอาหารว่าง
เอกสารประกอบ
การประชุมสัมนา

* หมายเหตุ :

  1. ผู้ขึ้นรับรางวัลประจำที่นั่งพร้อมกันในเวลา 13.00 น.
  2. การแต่งกาย : สากลนิยม สุภาพ ชุดประจำหน่วยงาน หรือเครื่องแบบ (สำหรับทหาร ตำรวจ)

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 15:01:18 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557 11:52:39
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th