Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2556

2556

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556

เรื่อง มิติใหม่แห่งการยกระดับการให้บริการของภาครัฐ

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

08.00 – 8.45 น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร

08.45 – 9.00 น.

รองนายกรัฐมนตรีชมบูธนิทรรศการและบูธบริการ

09.00 - 09.10 น

ชมวีดิทัศน์ เรื่อง มิติใหม่แห่งการยกระดับการให้บริการของภาครัฐ

09.10 - 09.20 น.

กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการ ก.พ.ร.

09.20 – 10.20 น.

กล่าวเปิดงาน มอบนโยบายการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
และ บรรยายพิเศษเรื่อง “การยกระดับการให้บริการของภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

10.20 - 10.35 น

พัก รับประทานอาหารว่าง

10.35 - 10.45 น.

วีดิทัศน์สัมภาษณ์ Dr. Brian Marson,
President of the Public Service Excellence Institute of Canada

10.45 - 12.15 น.

การเสวนา เรื่อง การยกระดับการให้บริการของภาครัฐไทยในมุมมองใหม่ โดย
1. กรอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาตเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขออนุญาต ณ จุดเดียว
โดย คุณปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการร่างกฎหมายประจา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [PPT] [สรุปประเด็น]
2. กลยุทธ์การพัฒนาบริการด้วยจิตบริการที่ดี โดย คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) [สรุปประเด็น]
3. มุมมองความร่วมมือในการดาเนินการของภาครัฐและภาคส่วนอื่นต่อการให้บริการภาครัฐไทย
โดย คุณชัยณรงค์ โชไชย ผู้อานวยการสานักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ [PPT] [สรุปประเด็น]
คุณมารศรี กาญจนทวีวัฒน์ ดำเนินรายการ

12.15 - 13.15 น

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 น.
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (1 ส่วนราชการ 1 ปรับปรุงบริการ)
-  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [PPT] [สรุปประเด็น]
-  คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ [PPT] [สรุปประเด็น]
-  คุณมารศรี กาญจนทวีวัฒน์ [PPT] [สรุปประเด็น]
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล ดาเนินรายการ

ประมวลภาพกิจกรรม


หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ภายในงานมีการจัดบูธให้บริการ ดังนี้
- กรมการขนส่งทางบก ให้บริการรับชาระภาษีรถประเภทต่างๆ และให้บริการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถแบบเดิม เป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ (Smart Card)
- กรมการปกครอง ให้บริการทาบัตรประชาชนแบบ Smart Card หากสนใจรับบริการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานมาด้วย

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:57:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:58:42
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th