Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2555

2555

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๕

เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน ๒๐๑๕”

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐. น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒, ๓ และ ๔ ชั้น ๔ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 


 

๐๘.๓๗ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

 

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.

ชมวีดิทัศน์ เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

 

๐๙.๔๐ – ๐๙.๔๕ น.

กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการ ก.พ.ร. [สรุปประเด็น]

 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๓๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015” โดย นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี [สรุปประเด็น] [เอกสารบรรยาย]

 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

การเสวนา เรื่อง ระบบราชการไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย

  ๑. นายนพพร อัจฉริยวณิช (รองอธิบดีกรมอาเซียน) [สรุปประเด็น]  [เอกสารบรรยาย]
  ๒. นายสมยศ ตั้งมีลาภ (รองประธานสายงานองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) [สรุปประเด็น]  [เอกสารบรรยาย]
  ๓. ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้าชู (อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า) [สรุปประเด็น] 
  ๔. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ (อาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [สรุปประเด็น] 
  ๕. ดร.กิริฎา เภาพิจิตร (นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย) [สรุปประเด็น] [เอกสารบรรยาย]

  ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา(อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้ดาเนินรายการ

 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

การเสวนา เรื่อง การพัฒนาองค์การเพื่อรองรับอาเซียน โดย

  ๑. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ (กรรมการร่างกฎหมายประจา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) [สรุปประเด็น] 
  ๒. ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด (ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) [สรุปประเด็น]  [เอกสารบรรยาย]
  ๓. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ (กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นเอเบิล พลัส จากัด)[สรุปประเด็น]
  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล (อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ผู้ดาเนินรายการ

 

 

เอกสารประกอบการประชุม


- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน

- ประชาคมอาเซียน : การปรับตัวของภาคราชการไทย (ตอนที่ 1)

- พัฒนาการและแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน

- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

- ไทยกับความคืบหน้าของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:57:01 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:57:01
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th