Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2554

2554

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๔

เรื่อง สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น.
ห้องเจ้าพระยา ๑-๒ ชั้น ๒  หอประชุมกองทัพเรือ 

๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๐ น.

ชมวีดิทัศน์ เรื่อง สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ  [WMV]  [Zip]

๑๐.๑๐ - ๑๐.๒๐ น.   

กล่าวรายงาน โดย ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ ก.พ.ร. [PDF]

๑๐.๒๐ - ๑๑.๐๐ น.

กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการ โดย นายกรัฐมนตรี [PDF]

๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

การเสวนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง  [PDF]   โดย

  ๑. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป  เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
  ๒. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ๓. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ๔. รศ.วุฒิสาร ตันไชย  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
  ๕. รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [PPT]
  ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย  ผู้ดำเนินรายการ

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. 

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

การเสวนา ๓ ห้องย่อย
ห้องที่ ๑ การเสวนา เรื่อง ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง  [PDF]   

  ๑. กรณีภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม กรณีโครงการ Hand in Hand : อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และประธานกรรมการอำนวยการโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน (Hand in Hand)
  ๒. กรณีภาครัฐร่วมกับหน่วยงานอิสระ/ภาคประชาสังคม กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
  ๓. กรณีภาครัฐร่วมกับชุมชน/ภาคประชาสังคม กรณีการบริหารจัดการน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  กระเสียว กรมชลประทาน : อธิบดชลประทาน และประธานกรรมการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว
  รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ผู้ดำเนินรายการ

ห้องที่ ๒ การเสวนา เรื่อง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น : กรณีการจัดทำสัญญาโครงการ (Contrat de Projets Etat/Région)

  ๑. นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ๒. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ๓. ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ผศ. ดร. อรทัย ก๊กผล ผู้ดำเนินรายการ

ห้องที่ ๓ ผลการสำรวจวิจัย เรื่อง ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระบบราชการ

  ๑. ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ๒. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล นำเสนอผลงานและดำเนินรายการ

 

ชมนิทรรศการ / การสาธิตงาน / งานให้บริการประชาชน


ประมวลภาพกิจกรรมฯ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:54:27 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 14:54:27
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th